Oddziały


Pacjenci Szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy objęci są całodobową, specjalistyczną opieką medyczną w 18 oddziałach liczących łącznie 505 łóżek. Dla diagnozowania pacjentów wykonuje się oprócz tradycyjnych badań także badania tomograficzne, mammograficzne, ultrasonografii dopplerowskiej, angiografii, endoskopowe, laparoskopowe itd.

W oddziałach możliwy jest bezpośredni kontakt chorego z osobami najbliższymi, sprawowanie całodobowej opieki nad chorym członkiem rodziny (za zgodą ordynatora oddziału) w myśl Karty Praw Pacjenta opracowanej zgodnie z wymogami WHO.

Przyjęcie do oddziału może nastąpić w każdym dniu, o każdej porze w medycznie uzasadnionych przypadkach.

Pacjent przyjmowany w trybie planowym do szpitala jest zobowiązany do przedstawienia:

- skierowania do szpitala z informacją o dotychczasowym leczeniu ( wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych),
- nr PESEL i dowodu potwierdzającego tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna w celu weryfikacji uprawnień pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ,
- w przypadku braku potwierdzenia uprawnień pacjenta w systemie eWUŚ aktualnego dokumentu ubezpieczenia np. zaświadczenie zakładu pracy, legitymacja emeryta lub rencisty, aktualne zgłoszenie do ubezpieczenia, albo złożenia oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń zdrowotnych.

Wskazane jest posiadanie własnych przyborów toaletowych (ręcznik, szczoteczka do zębów, maszynka do golenia, kosmetyki) piżama, szlafrok i pantofle.