Teleporada w Podstawowej Opiece Zdrowotnej


Standard organizacyjny teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy

Teleporada w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych klinicznie.

Teleporada udzielana jest w formie porady telefonicznej.

Teleporady udzielają: lekarz poz, pielęgniarka poz lub położna poz zatrudnieni w Placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy ( Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Dębicy, Przychodnia Rejonowa Nr 5 w Dębicy, Punkt Lekarski w Nagoszynie).

Rejestracja pacjentów do udzielania teleporad oraz udzielanie teleporad odbywa się w godzinach pracy placówek poz.

1. W celu umówienia teleporady Pacjent powinien skontaktować się z przychodnią, w której ma złożoną deklarację wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz drogą telefoniczną na numer:

a/ 14 6827801 – rejestracja Przychodni Rejonowej Nr 1 w Dębicy ul. Cmentarna 54

b/ 14 6827813 – rejestracja Przychodni Rejonowej Nr 5 w Dębicy ul. Szkolna 28

c/ 14 6828814 – rejestracja w Punkcie Lekarskim w Nagoszynie.

2. W trakcie rozmowy telefonicznej, pacjent (lub osoba przez niego upoważniona) ma możliwość zgłoszenia potrzeby zdrowotnej, a pielęgniarka odpowiedzialna za rejestrację powinna:

a. rozpoznać potrzebę zdrowotną,

b. zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ,

c. wpisać świadczenie do terminarza przyjęć osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych w ramach POZ ( lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz),

d. wziąć nr telefonu pod którym pacjent będzie oczekiwał na teleporadę

d. poinformować pacjenta, na jakich zasadach odbywać się będzie teleporada i w który dzień i o której godzinie będzie dzwonił personel medyczny udzielający teleporady POZ.

Termin teleporady ustala się nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, systemu łączności lub osobistego, albo w późniejszym terminie ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

3. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, wynikający z nieskutecznej próby połączenia się z nim, skutkuje jej anulowaniem, przy czym osoba chcąca udzielić teleporady jest obowiązana do podjęcia co najmniej trzykrotnej próby kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut, w celu udzielenia teleporady. Fakt niemożności kontaktu z pacjentem, osoba nawiązująca kontakt odnotowuje w dokumentacji medycznej

4. Osoba udzielająca teleporady, przed jej udzieleniem, zobowiązana jest do sprawdzenia tożsamości pacjenta na podstawie następujących danych:

1) nazwisko i imię (imiona),

2) data urodzenia,

3) oznaczenie płci,

4) adres miejsca zamieszkania,

5) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

6) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody - nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania; zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz:

a) na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, lub

b) przy wykorzystaniu elektronicznego konta pacjenta utworzonego w wyniku potwierdzenia jego tożsamości osobiście lub w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695);

5. Osoba udzielająca teleporady, dokonuje adnotacji w dokumentacji medycznej o realizacji świadczenia zdrowotnego w formie teleporady;

6. Teleporada przeprowadzana jest w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnienie braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady;

7. Osoba udzielająca teleporady dokonuje na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, w tym udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 702), następujących czynności:

a) udzielenia świadczenia zdrowotnego, w tym ustalenia, czy teleporada jest wystarczająca dla problemu zdrowotnego będącego jej przedmiotem, lub

b) poinformowania pacjenta o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

8. Świadczenia zdrowotne realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem nie w formie teleporady udzielane są:

- w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń udzielanych przez lekarza lub pielęgniarkę/położną, które mogą być dokonane bez dokonania badania pacjenta, wystawianie recept niezbędnych do kontynuacji leczenia oraz zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej lub związanych z wydaniem zaświadczenia,

podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru,

w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

- w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

z wyłączeniem świadczeń udzielanych w formie teleporady pacjentom w związku z zapobieganiem szerzeniu się zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 i skierowania pacjenta do odbycia izolacji w warunkach domowych.

9. Realizacja recept odbywa się w następujący sposób:

Pacjent od lekarza POZ otrzymuje e-receptę w formie gotowego wydruku lub w formie elektronicznej w postaci wiadomości e-mail lub wiadomości sms – z czterocyfrowym kodem;

Pacjent w aptece przedkłada farmaceucie wydruk lub okazuje telefon z wiadomością e-mail lub sms z e-receptą. Farmaceuta skanuje kod i wydaje leki zapisane na e-recepcie.

W przypadku, gdy pacjent nie ma możliwości otrzymania recepty drogą elektroniczną (za pomocą e-mail lub sms) dokonuje odbioru wydruku e-recepty lub otrzymuje receptę w formie papierowej w Rejestracji przychodni w której otrzymał teleporadę. W takim przypadku realizacja recepty następuje w aptece na podstawie przedłożonego dokumentu.

10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy nie wystawia e-skierowań z uwagi na brak możliwości technicznych. Po odbiór skierowania w postaci papierowej wydanego podczas teleporady należy udać się do Rejestracji w Przychodni, w której jej udzielono.

11. Zespół Opieki Zdrowotnej nie wystawia e-zleceń na wyroby medyczne. W przypadku wystawienia zlecenia na wyroby medyczne, po jego odbiór w postaci papierowej wydanego podczas teleporady należy udać się do Rejestracji w Przychodni, w której jej udzielono.

12. W przypadku, gdy podczas teleporady zaistnieje potrzeba zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych, w takim przypadku zostaną one wydane do odbioru w formie papierowej w Rejestracji przychodni, w której udzielono teleporady.

13. Pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta (IKP), czyli internetowej aplikacji, w której znajdzie informacje o swoich danych medycznych, w tym o wystawionych e-receptach i e-skierowaniach, historia udzielonych świadczeń w ramach ubezpieczenia oraz koszt pokryty przez Narodowy Fundusz Zdrowia, informacje o wpisach na wybrane listy oczekujących, baza wykupionych leków i wyrobów medycznych, informacje o prawie do świadczeń, ostatniej składce i dacie zgłoszenia do ubezpieczenia.

IKP uzyskuje się po zalogowaniu w portalu pacjent.gov.pl. w dwóch etapach:

- założenie Profilu Zaufanego – jeżeli pacjent jeszcze go nie posiada

- zalogowanie się do Internetowego Konta Pacjenta za pomocą Profilu Zaufanego.

Uwaga: odbiór recept, skierowań i zleceń może odbyć się przez pełnomocnika, który przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo upoważaniającego go do dokonania odbioru dokumentu. Personelowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy przysługuje prawo do weryfikacji tożsamości pełnomocnika lub potwierdzenia udzielenia pełnomocnictwa.